Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng

Institute of Enviroment Science and Public Health

Ban lãnh đạo

– Viện trưởng: 

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Viện Trưởng do Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam bổ nhiệm. Viện trưởng là người tổ chức, điều hành mọi hoạt động của Viện và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam về mọi hoạt động của Viện.

– Phó Viện trưởng:

GS.TS. Trần Tứ Hiếu

Th.S. Nguyễn Thượng Tường Anh

Phó Viện trưởng do Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam quyết định bổ nhiệm. Phó Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về những việc được phân công các nhiệm vụ chuyên môn thực hiện các dự án, đề tài, hợp đồng khoa học công nghệ, hợp đồng kinh tế. Khi Viện trưởng  vắng mặt thì được uỷ quyền thay thế và quyết định mọi công việc của Viện.