Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng

Institute of Enviroment Science and Public Health

Chức năng nhiệm vụ

Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng (Institute of Enviromental science and public health, IESH) trực thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vietnam Union of Science and Technology Association, VUSTA) được thành lập theo Quyết định số 221/QĐ-LHH ngày 13 tháng 02 năm 2007 có chức năng, nhiệm vụ:

1: Chức Năng

Tập hợp các nhà khoa học và chuyên môn nhằm tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học cơ bản và nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật, công nghệ, và các dịch vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

2: Nhiệm vụ

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường: đất, nước, không khí, chất thải rắn, các loại chất độc hại, nghiên cứu về mối quan hệ giữa môi trường và cuộc sống, về sức khỏe cộng đồng.

Dịch vụ KH&CN: tư vấn, tham gia thẩm định, quan trắc, phân tích, thử nghiệm, đánh giá tác động môi trường, xử lý độc hại bảo vệ môi trường và sức khỏe, chuyển giao công nghệ, thực hiện các dự án về khoa học và phát triển, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, đào tạo nghiệp vụ chuyên môn, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên