Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng

Institute of Enviroment Science and Public Health

VILAS 766

Phòng Thử Nghiệm phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 (VILAS 766)

Viện Khoa học môi trường và Sức khỏe Cộng đồng được cấp giấy chứng nhận là Phòng Thử Nghiệm phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005

Theo Điều 16 Chương III trong Nghị định 179/2004/NĐ-CP được Chính phủ ban hành vào ngày 21/10/2004, Viện Khoa học môi trường và Sức khỏe Cộng đồng là đơn vị được Quốc tế công nhận về năng lực phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn và kết quả các phép đo lường/thử nghiệm đã được Nhà nước thừa nhận về tính pháp lý

Giấy chứng nhận VILAS 766

Quyết định số 302.2014/QĐ-VPCNVL ngày 25 tháng 08 năm 2014 công nhận “ Viện Khoa Học Môi Trường và Sức Khỏe Cộng Đồng” đã được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2005 với mã số VILAS 766. 

Chi tiết : VILAS 766