Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng

Institute of Enviroment Science and Public Health

VIMCERTS 099

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường của Viện Khoa học môi trường và Sức khỏe Cộng đồng

Viện Khoa học môi trường và Sức khỏe Cộng đồng được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Nghị định 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ, Số hiệu VIMCERTS 099.

Theo Quyết định số 1621/QĐ-BTNMT ngày 24/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Khoa học môi trường và Sức khỏe Cộng đồng là đơn vị đáp ứng đầy đủ theo quy định của Chính Phủ về tính pháp lý, năng lực và điều kiện tổ chức các hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; đảm bảo chất lượng quan trắc ngoài hiện trường và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm.

 

                                                         Giấy chứng nhận VIMCERTS 099

Quyết định số 3102/QĐ-BTNMT ngày 05/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ với mã số: VIMCERTS 099.

Chi tiết :Vimcert 099