Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng

Institute of Enviroment Science and Public Health

Năng lực phòng quan trắc và phân tích chất lượng môi trường

Phòng Quan tắc và Phân tích chất lượng môi trường – Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng được thành lập với chức năng – nhiệm vụ sau:

• Thực hiện dịch vụ quan trắc, phân tích đánh giá chất lượng

• Thực hiện dịch vụ lấy mẫu theo yêu cầu khách hàng

Quan trắc và lấy mẫu phục vụ việc phân tích & đánh giá chất lượng nước mặt – nước thải, đất mặt, bùn thải, trầm tích, chất thải rắn theo tiêu chuẩn TCVN, QCVN bằng nhiều phương pháp khác nhau theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài các phương pháp đo nhanh tại hiện trường, chúng tôi còn tiến hành lấy mẫu về PTN để phân tích đánh giá chất lượng. Phòng thử nghiệm được công nhận ISO 17025 có các thông số quan trắc môi trường được công nhận với mã số VILAS 766

Được Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường bao gồm 2 lĩnh vực: Quan trắc hiện trường và Phân tích môi trường theo chứng nhận VIMCERTS 099 

Lập kế hoạch quan trắc đánh giá mức độ ô nhiễm không khí, tiến hành đo đạc và lấy mẫu phân tích chất lượng không khí, khí thải. Ngoài phương pháp đo nhanh các thông số ô nhiễm trong nguồn thải, chúng tôi còn tiến hành lấy mẫu về PTN phân tích tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn TCVN, QCVN. Các chỉ tiêu cụ thể theo bảng báo giá đính kèm. 

Thực hiện lấy mẫu thực phẩm theo yêu cầu của khách hàng.

Tư vấn phân tích đo đạc môi trường, tham gia quan trắc, giám sát chất lượng môi trường, lập báo cáo về môi trường. Tham gia lấy mẫu & phân tích tại hiện trường cho các cá nhân, xí nghiệp, Công ty, nhà máy có yêu cầu, … xem thêm về dịch vụ quan trắc môi trường của chúng tôi: xem thêm

Một số hình ảnh hoạt động