Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng

Institute of Enviroment Science and Public Health

Giới thiệu

MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe cộng thực hiện Quan trắc môi trường lao động tại các cơ sở lao động           Viện Khoa học môi trường và ...

ĐK 449

Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường của Viện Khoa học Môi trường và Sức ...

VIMCERTS 099

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường của Viện Khoa học môi trường và Sức khỏe Cộng đồng Viện Khoa học môi ...

VILAS 766

Phòng Thử Nghiệm phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 (VILAS 766) Viện Khoa học môi trường và Sức khỏe Cộng đồng được cấp giấy ...

Ban lãnh đạo

– Viện trưởng:  PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo Viện Trưởng do Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam ...