Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng

Institute of Enviroment Science and Public Health

Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ

Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng (Institute of Enviromental science and public health, IESH) trực thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt ...

Lịch sử hình thành

Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng Thành lập theo Quyết định số 221/QĐ-LHH ngày 13 tháng 02 năm 2007. Khi mới thành lập Viện Khoa học Môi ...

Giới thiệu chung

Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng (Institute of Enviromental science and public health, IESH) trực thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt ...