Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng

Institute of Enviroment Science and Public Health

Cung cấp thiết bị và chuyển giao công nghệ

Trạm quan trắc tự động online

Trạm quan trắc tự động liên tục online của viện Khoa học môi trường và Sức khỏe Cộng đồng cung cấp giải pháp toàn diện cho hệ thống quan trắc môi ...