Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng

Institute of Enviroment Science and Public Health

Đào tạo – Tập huấn

Khóa đào tạo :” Các cơ sở của sự phân tích tại chỗ trong lĩnh vực Ô nhiễm tồn lưu và Bảo vệ đất “

Nhằm mục đích nâng cao chuyên môn cho các cán bộ, nghiên cứu viên, kỹ thuật viên, Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đã tham gia khóa đào tạo ngắn ...