Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng

Institute of Enviroment Science and Public Health

Hiệu chuẩn và Kiểm định

Hiệu chuẩn và Kiểm định

Hiệu chuẩn thiết bị đo lường là gì? Hiệu chuẩn phương tiện đo lường là thiết lập mối tương quan giữa đo lường và phương tiện đo. Hiệu chuẩn chính ...