Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng

Institute of Enviroment Science and Public Health

Hợp tác quốc tế

Thư ngỏ mời hợp tác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……∗∗∗……   THƯ NGỎ Kính gửi: Các đơn vị có nhu cầu thực hiện Dịch ...

Giới thiệu chung về Hợp tác quốc tế

1. Khái quát về các hoạt động hợp tác quốc tế Hợp tác quốc tế luôn được coi là một trong các chiến lược phát triển quan trọng của viện Khoa học Môi ...