Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng

Institute of Enviroment Science and Public Health

Quan trắc và phân tích môi trường

Quan trắc môi trường

Sự phát triển công nghiệp bền vững ở mỗi quốc gia phải đảm bảo vấn đề về môi trường. Môi trường sạch và an toàn là điều kiện tiên quyết để ...

Năng lực phòng quan trắc và phân tích chất lượng môi trường

Phòng Quan tắc và Phân tích chất lượng môi trường – Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng được thành lập với chức năng – nhiệm vụ ...

Một số đơn vị Viện đã hợp tác

Trong những năm qua Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện các đề tài, dự án về lĩnh vực bảo vệ môi ...